• 08138202999
  • 08138202998

در این رادیوگرافی دندانهای بیمار در موقعیت بسته قرار دارد و سر بیمار به وسیلة دو گیره (سفالواستات) داخل گوش های بیمار به طوری که چشم دیوار رو به رو را نگاه میکند تنظیم میگردد. استفاده از سفالو استات به حفظ ارتباط پایدار میان سر و گیرنده تصویر و اشعه x کمک میکند. نقاط آناتومیک اسکلتال دندانی و بافت نرم توسط خطوط و زوایا و فواصل مشخص میشوند. در ابتدای درمان اندازه گیری ها معمولاً با استانداردهای معین مقایسه میشوند در حالی که در حین درمان اندازه گیری ها با اندازههای قبلی از رادیوگرافیهای سفالومتری قبلی بیمار مقایسه میگردد تا رشد و تکامل بیمار و همچنین روند درمانش بررسی گردد. رادیوگرافی‌ لترال سفالومتری‌ معمولاً برای ارزیابی‌ و طرح درمان ارتودنسی‌ تهیه می‌گردد و برای بررسی ارتباط‌ ساختارهای‌ دهانی، صورتی‌ مفید است. این رادیوگرافی‌ یک تصویر‌ نیم رخ‌ از استخوان‌های صورت در حالت استاندارد ارائه می‌دهد.‌ در یک رادیوگرافی‌ دندان‌های بیمار در موقعیت‌ بسته قرار دارد و سر بیمار‌ بوسیله‌ دو گیره‌ (سفالواستات) داخل گوش های بیمار به طوری‌ که چشم‌ دیوار‌ رو به رو‌ را نگاه می‌کند تنظیم می‌گردد.‌ استفاده از سفالو استات‌ به حفظ‌ ارتباط‌ پایدار میان سر و گیرنده تصویر‌ و اشعه x کمک می‌کند.‌ نقاط آناتومیک‌ اسکلتال‌ دندانی و بافت نرم توسط‌ خطوط‌ و زوایا و فواصل مشخص‌ می‌شوند.‌ در ابتدای درمان اندازه‌گیری‌ها معمولاً با استانداردهای معین‌ مقایسه می‌شوند در حالی‌ که در حین درمان اندازه گیری‌ها با اندازه‌های قبلی از رادیوگرافی‌‌های سفالومتری‌ قبلی بیمار مقایسه می‌گردد تا رشد و تکامل‌ بیمار و همچنین روند درمانش‌ بررسی گردد.