• 081-38202999
  • 081-38202998

اگرچه جنین نسبت به پرتو x حساس است‌ ولی طبق‌ مطالعات‌ علمی‌ صورت گرفته، میزان اشعه لازم برای تهیه رادیوگرافی‌ از تمام‌ دندان‌ها بسیار کمتر‌ از مقدار‌ اشعه‌ای‌ است که ممکن است‌ به جنین‌ آسیب‌ وارد کند.‌ استفاده از پیش‌ بندهای سربی‌ که ارگان های حیاتی‌ بدن را‌ از معرض‌ اشعه دور نگه‌ می‌دارد مانع از رسیدن اشعه x به جنین‌ می‌شود.‌ با این حال‌ بهتر است که رادیوگرافی ‌های انتخابی‌ و غیر ضروری‌ به بعد از اتمام‌ دوران بارداری‌ موکول‌ شود و در این دوران فقط در موارد درمان‌ های اورژانسی،‌ رادیوگرافی‌ به تعداد محدود تهیه گردد.‌ سه ماهه اول بارداری‌ که اندام‌های جنین‌ تشکیل می‌شود باید جنین را از هر‌ خطری‌ دور نگه‌ داشت و تا حد امکان‌ باید از تهیه‌ رادیوگرافی‌ اجتناب‌ کرد و رادیوگرافی‌ دندان بهتر است در سه‌ ماهه سوم بارداری‌ و با استفاده از پیش‌ بند سربی‌ انجام‌ شود تا خطری‌ برای جنین‌ نداشته باشد.