• 08138202999
  • 08138202998

این رادیوگرافی منطقه‌ وسیعی‌ از قوس‌ دندانی‌ را نمایش‌ می‌دهد.‌ همچنین‌ در هنگامی که‌ بیمار قادر نباشد دهان خود را به قدر‌ کافی برای تهیه‌ تصاویر‌ پری ‌آپیکال‌ باز کند مفید‌ می‌باشد این رادیوگرافی‌ برای تعیین‌ موقعیت‌ دقیق‌ ریشه‌ها‌ و دندان‌های اضافی‌ و نهفته تعیین‌ موقعیت‌ اجسام‌ خارجی‌ در فک،‌ وجود سنگ‌های‌ غدد بزاقی‌، ارزیابی‌ مکان و گسترش شکستگی‌ فک‌ کاربرد دارد.