• 08138202999
  • 08138202998

این رادیوگرافی‌ برای تعیین‌ موقعیت‌ دقیق‌ ریشه‌ها‌ و دندان‌های اضافی‌ و نهفته تعیین‌ موقعیت‌ اجسام‌ خارجی‌ فک،‌ وجود سنگ‌های‌ غدد بزاقی‌، ارزیابی‌ مکان و گسترش شکستگی‌ فک‌ کاربرد دارد.
این تصویر‌ برداری‌ اغلب‌ به عنوان‌ یک تصویر‌ ارزیابی‌ اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرد. که می‌تواند یک دید کلی را تأمین نماید یا در تعیین‌ نیاز به انواع دیگر‌ تصویر‌برداری‌ ها کمک‌ این رادیوگرافی‌ برای بیمارانی‌ که روند‌ تصویر‌برداری‌ داخل دهانی را تحمل‌ نمی‌کنند‌ مفید می‌باشد.
کاربردهای رادیوگرافی پانورامیک :
1- بررسی‌ شکستگی‌‌های فکین
2- ارزیابی‌ وضعیت مولر سوم یا دندان‌ عقل
3- تکامل‌ و رویش دندان‌ ها در دوره‌ دندانی‌ مختلط
4- آنومالی‌های‌ تکاملی
5- ضایعات دندانی و استخوانی وسیع
معایب :
1- رزولوشن آن نسبت به رادیوگرافی های داخلی دهانی کمتر است و برای تشخیص مراحل اولیه پوسیدگی باید رادیوگرافی داخل دهانی تهیه گردد.
2- اورلپ ناحیه پرمولرها که ذاتا در تصاویرپانورامیک وجود دارد و در مواقعی که زیاد باشد برای تشخیص پوسیدگی بین دندانی دراین نواحی رادیوگرافی های بایت وینگ تکمیلی تهیه می گردد.
3- تنظیم موقعیت بیمار داخل دستگاه به دقت زیاد نیاز دارد و هرخطایی که در موقعیت قرارگیری بیماررخ دهد بر کیفیت تشخیصی رادیوگرافی تاثیرگذار است.