• 081-38202999
  • 081-38202998

برای این منظور‌ باید به چند نکته‌ مهم توجه‌ نمود:‌
1- دندانپزشک بهتر است بعد از معاینه کلینیکی بیمار و در نظرگرفتن‌ تاریخچه‌ و وضعیت بهداشت دهان بیمار مناسب‌ ترین رادیوگرافی‌‌ها را از نظر‌ نوع و تعداد، درخواست نماید.
2- رادیوگرافی‌ها بهتر است با استفاده از تکنیک‌ دیجیتال تهیه شوند. سنسورهای‌ دیجیتالی‌ امروزی‌ موجب‌ کاهش‌ قابل توجه‌ در دوز‌ تابشی‌ بیمار‌ نسبت به فیلم‌های‌ معمولی گردیده است.‌
3- استفاده از پیش بند سربی و محافظ تیروئید سربی. غده تیروئید حین معاینات رادیوگرافی داخل دهانی ممکن است تحت تابش اشعه x قرار گیرد و یقه محافظ تیروئید، اکسپوژر به این غده را حین انجام رادیوگرافی دندانی کم می کند لذا هنگام تهیه رادیوگرافی داخل دهانی همیشه و در هر زمان باید یقه محافظ تیروئید بسته شود. از آنجا که دوز تابش به سایر ارگان های بدن در رادیوگرافی داخل دهانی بسیار ناچیز است، شورای ملی حفاظت تابش (NCRP) به این نتیجه رسیده است که استفاده از پیش بند سربی برای تمام بیماران غیر ضروری است و استفاده از آن فقط برای کودکان و خانم های باردار توصیه می شود. در هنگام تهیه رادیوگرافی پانورامیک فقط استفاده از روپوش سربی امکانپذیر است و نمی توان از محافظ تیروئید استفاده کرد زیرا ممکن است مانع رسیدن اشعه به چانه و استخوان فک پایین گردد و در نتیجه منجر به تکرار رادیوگرافی گردد با توجه به اینکه دوز اشعه در این رادیوگرافی کم است (معادل چهار رادیوگرافی بایت وینگ) ،غده تیروئید دوز اشعه اندکی دریافت می کند.