• 081-38202999
  • 081-38202998

در حین فرایند تهیه رادیوگرافی دست تکنسین از طریق تماس با دهان بیمار و نگهدارنده سنسور آلوده به بزاق می گردد. هدف اصلی در این مرکز جلوگیری از انتقال آلودگی از بیمار به بیمار دیگر همچنین از بیمار به کارکنان و از کارکنان به بیمار می باشد.
برای این منظور نکات زیر رعایت می گردد:
1- پوشیدن دستکش در حین انجام رادیوگرافی
2- ضدعفونی کردن و پوشاندن دستگاه اشعه x و سطوح کار و صندلی با پوشش های پلاستیکی
3- قرار دادن سنسور دیجیتال داخل پوشش محافظ پلاستیکی یکبار مصرف که سنسور را از آلودگی به بزاق محافظت می کند.
4- استفاده از اسکنر سنسور حاوی نور UV به منظور ضدعفونی سنسورها
5- شستن و ضد عفونی کردن نگهدارنده سنسور بعد از هر بار استفاده