• 081-38202999
  • 081-38202998

اغلب افراد در بعضی از مراحل زندگی خود درگیر برخی از انواع بیماری های لثه ای می شوند، بیماری ژنژیویت اغلب در افراد جوان تر وبیماری پریودنتیت با شیوع بیشتر در افراد مسن تر دیده می شود. . اتفاق نظر در بین دندانپزشکان وجود دارد که پس از کشف اولیه بیماریهای لثه از طریق بررسی بالینی، معاینات رادیوگرافی می تواند نقش مهمی در ارزیابی این بیماری ها داشته باشد. همچنین معاینات رادیوگرافی می تواند فاکتورهای موضعی که بیماری های لثه ای را تحت تاثیر قرار می دهند نظیر جرم و ترمیم های معیوب را نشان دهد رادیوگرافی های داخل دهانی که ترکیبی از تصاویر پری اپیکال و بایت وینگ می باشد، در تعیین شدت بیماری مناسب است.