• 081-38202999
  • 081-38202998

دندانپزشکان زمانی تصاویر رادیوگرافی از بیماران تهیه می کنند که به دنبال اطلاعاتی فراتر از آنچه از یک بررسی بالینی یا تاریخچه بیماران بدست می آید؛ باشند. دندانپزشکان اطلاعات حاصل از این تصاویر را با یافته های بالینی ترکیب می نمایند تا به تشخیص درست برسند زمانی که تشخیص قطعی می گردد، درمان مسیر می گردد.